logo stirilab   
    
 
    O NÁS NOVINKY DOLEŽITÉ OZNAMY KATALÓG OBCHODNÉ PODMIENKY PARTNERSKÉ SPOLOČNOSTI KONTAKTY
stirilab comstirilab com
KATALÓG
 
Diagnostika Hematológia Histológia/patológia Gynekológia/cytológia Mikrobiológia Odberové kontajnery Skúmavky, zátky Odber / analýza z moču Skúmavky/odber krvi Kyvety / sample cups Pipety, špice PCR produkty Mikroskúmavky CRYO produkty Clear Line® produkty Doplnkové tovary
 
katalog laboratorne potreby pdf KATALOG
PRODUKTOV

(downloads)
 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky STIRILAB s.r.o.
Nasledujúce obchodné podmienky ( ďalej len "VOP") sú platné pre všetky dodávky tovarov a služieb spoločnosťou STIRILAB s.r.o.. V prípade osobitného dojednania iných podmienok je potrebné toto vyhotoviť v písomnej forme.

OBJEDNÁVKY
Objednávka je považovaná za platnú, pokiaľ nie je telefonicky alebo písomne zrušená kupujúcim. U špecializovaných druhov tovaru na zákazku, je posledným možným termínom na zrušenie okamžik pred odoslaním záväznej objednávky do výroby resp. externému dodávateľovi. Po tomto termíne je kupujúci povinný tovar prevziať.

CENY
Všetky ceny sú uvedené v € bez DPH. V cene nie je zahrnutá preprava tovaru, ktorá predstavuje čiastku 3,50 € bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny, a to aj predchádzajúceho upozornenia. Objednávky došlé, resp. odoslané kupujúcim pred zmenou cien, budú vybavené za pôvodné ceny. Vydanie nového cenníka ruší platnosť všetkých predchádzajúcich cenníkov. (okrem cenníkov osobitne dohodnutých).

DODÁVKY
Bežne predávaný sortiment sa nachádza v dostatočnom množstve v sklade spoločnosti, a bude vyskladnený do 24-48 hodín od obdržania objednávky. U špecifických druhov tovaru , ktoré nie sú bežne na sklade, upovedomí dodávateľ kupujúceho vždy najneskôr do 3 dní od obdržania objednávky predpokladaný termín dodania.

PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci je povinný za dodaný tovar zaplatiť v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade dlhodobého omeškania platieb si dodávateľ vyhradzuje právo pozastaviť dodávky tovaru až do doby úhrady dlhu.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIA TOVAROV a SLUŽIEB
Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo a kvalitu. Závady týkajúce sa množstva alebo kvality dodaného tovaru musí kupujúci oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania tovaru alebo služby. Reklamácie uplatnené neskôr nebudú brané v úvahu. V prípade dodania zjavne poškodenej zásielky napr. nešetrným zaobchádzaním počas prepravy si kupujúci uplatní reklamáciu u prepravcu. Prípadné skryté vady, ktoré nie je možné zistiť pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný reklamovať ihneď ako takúto vadu zistí. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu dodacieho listu a faktúry. Tovar musí byť odovzdaný v pôvodnom obale, alebo v podobe, z ktorej bude jasne vyplývať , že sa jedná o tovar uvedený na faktúre a dodacom liste. Predávajúci neručí za vady spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym skladovaním, zásahom do štruktúry výrobku, alebo pri použití výrobku spôsobom alebo na iný účel ako vyplýva z jeho povahy, resp. nedodržaním inštrukcií uvedených v návode na použitie. Predávajúci taktiež nezodpovedá za škody vzniknuté bežným používaním dodaného tovaru kupujúcim.

PLATNOSŤ
"Všeobecných obchodných podmienok" Tieto platia pre všetky objednávky došlé od 01.11.2011. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s VOP svojou objednávkou u predávajúceho.

www.stirilab.comwww.stirilab.comwww.stirilab.comwww.stirilab.comwww.stirilab.comwww.stirilab.comwww.stirilab.comwww.stirilab.com
 
 
 
 
 
switch design logo O NÁSl NOVINKYl DOLEŽITÉ OZNAMYl KATALÓGl OBCHODNÉ PODMIENKYl PARTNERSKÉ SPOLOČNOSTIl KONTAKTY


Tattoo Gallery